‘അമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ വലുപ്പത്തെ ഒരുപാട് വലുതാക്കേണ്ട’

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 99mlp3ouj2dcmo8u3v7nkataj opinion-on-modern-mom-child-relationship 7dh18mbvfvda5he2bqovoqbugj

മക്കളെ വളർത്തൽ കടമയായി പുതുതലമുറ കാണുന്നില്ല.

കുഞ്ഞുണ്ടെന്നു കരുതി സ്വപ്നങ്ങൾക്കു കടിഞ്ഞാണിടില്ല

മക്കളെ സ്വന്തം വഴിക്കു വിടുന്നവരാണ് പുതിയ അമ്മമാര്‍

അമ്മയാകലാണ് പൂർണത എന്ന സങ്കൽപം മാറി