ഉമിനീർ കുപ്പിയിലാക്കി വിറ്റ് പ്രതിമാസം സമ്പാദിക്കുന്നത് 41ലക്ഷം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women woman-earns-rs-41-lakh-a-month-by-selling-bottles-of-her-spit content-mm-mo-web-stories-women-2023 3avpggppvhirhrim551n2hc7gf 1r3qbat2cllk7knfgltfo6h7sn

ലത്തീഷ ജെയിംസ് എന്ന യുവതിയാണ് ഉമിനീർ വിൽക്കുന്നത്.

നഖവും ഉപയോഗിച്ച ബെഡ്ഷീറ്റും വിൽക്കുന്നുണ്ട്

ബയോമെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ലത്തീഷ

മുഴുവൻ സമയവും തുപ്പുന്നതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവതി