മകളുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം, 10 പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 3rkrj23sgkf69dtsm236lissd8 4i0n5dt1asnifqt2k87l5e3e2r doctor-bincy-arranged-weddings-on-her-daughters-birthday

ബിൻസി ഡോക്ടർ ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയാണ്

പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറാണ് ബിൻസി

മകൾ ഇശലിന്റെ പിറന്നാളിനാണ് ബിൻസി 10 യുവതികളുടെ വിവാഹം നടത്തിയത്

വധൂവരന്മാർക്കുള്ള സ്വർണവും വസ്ത്രവും വിരുന്നുമെല്ലാം ഒരുക്കിയത് ബിൻസി ഡോക്ടറും കുടുംബവുമാണ്

ശമ്പളത്തിൽനിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തുക മാറ്റിവച്ചാണ് ആതുരസേവനം നടത്തുന്നത്

പിതാവ് ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തികളാണ് മകളെയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്