ദുബായ് ∙ ഈ റമസാനിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഇഫ്താർ (നോമ്പുതുറ), സുഹൂർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. സമ്പൂർണ ഉത്സവമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു

ദുബായ് ∙ ഈ റമസാനിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഇഫ്താർ (നോമ്പുതുറ), സുഹൂർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. സമ്പൂർണ ഉത്സവമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു

Want to gain access to all premium stories?

Activate your premium subscription today

  • Premium Stories
  • Ad Lite Experience
  • UnlimitedAccess
  • E-PaperAccess

ദുബായ് ∙ ഈ റമസാനിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഇഫ്താർ (നോമ്പുതുറ), സുഹൂർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. സമ്പൂർണ ഉത്സവമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു

Want to gain access to all premium stories?

Activate your premium subscription today

  • Premium Stories
  • Ad Lite Experience
  • UnlimitedAccess
  • E-PaperAccess

ദുബായ് ∙ ഈ റമസാനിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഇഫ്താർ (നോമ്പുതുറ), സുഹൂർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. സമ്പൂർണ ഉത്സവമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സന്ദർശകർക്ക് ആഗോള ഗ്രാമത്തിന്‍റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുതിയ മാർക്കറ്റായ റമസാൻ വണ്ടേഴ്‌സ് സൂക്കിലും ഷോപ്പിങ് നടത്താം.

English Summary:

Many Events at Global Village this Ramzan