വെറുമൊരു വാക്കല്ല ‘ജാഗ്രത’

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 7o624698jsnm5bdktj6scb1sqq content-mm-mo-web-stories-career-2022 1c300rnabaev6eiji9h4707s3q why-being-alert-is-essential-to-being-successful

ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ളവർ ജാഗ്രതയിൽ വീഴ്ച വരുത്താറില്ല. ജാഗ്രത വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വളമാണ്. ഏതിനെയെങ്കിലും അൽപം പേടിക്കുന്നതിന് ഒരു തരത്തിൽ തെല്ലു ഗുണമുണ്ട് – എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കും

Image Credit: Metamorworks/Shutterstock.com

കടുവയെപ്പേടിച്ചുകഴിയുന്ന മാൻപേടയെപ്പോലെ. ശത്രു നമ്മെക്കാണുന്നതിനു മുൻപ് നാം ശത്രുവിനെ കണ്ടിരിക്കണം. കണ്ണും കാതും തുറന്നിരിക്കണം

Image Credit: Filip Ocheretnyi/Shutterstock.com

മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. പ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കി ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ സജ്ജരായിരിക്കണം

Image Credit: Krakenimages.com/Shutterstock.com

‘വരുന്നതു വരട്ടെ’ എന്ന അലസമട്ടാണ് ജാഗ്രതയില്ലാത്തവർക്ക്. അത് അപകടങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചേക്കാം. ചെറുകാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്

Image Credit: Kite_rin/Shutterstock.com

ജാഗ്രതയുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടയും അച്ചടക്കവും സ്വയം രൂപപ്പെട്ടുകൊള്ളും

Image Credit: Vovan/Shutterstock. com