വിദേശ ബിരുദ പഠനം, സർവകലാശാല ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career selecting-a-university-abroad 79f727jmj2l9p46ppkque9aupr 118vfhnq2sp7gsn26ks1v1868g content-mm-mo-web-stories-career-2023

അമേരി‌ക്കയിലും വ്യാജ സർവകലാശാലയോ എന്നോർത്തു ഞെട്ടേണ്ട

Image Credit: Shutterstock / G Stock Studio

അക്ര‍ഡിറ്റേഷൻ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കിയ ശേഷമേ സർവകലാശാല തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ

Image Credit: Shutterstock / fizkes

അവിശ്വസനീയമാംവിധം കുറഞ്ഞ ഫീസ്, പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകളെന്ന നാട്യത്തിൽ അക്രഡിറ്റേഷനില്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയവ സംശയിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്

Image Credit: Shutterstock / AJP

വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ വിശ്വാസ്യതയും കോഴ്സുകളുടെ നിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാൻ യുജിസിയുടെ സഹായ സംവിധാനമുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock / Nopphon_1987