ചില തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷയല്ല, തിരുത്തലാണ് ആവശ്യം

6o3l5mf0hq84fovq7oj9ahndpd https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2023 punishment-is-not-the-only-way-to-correct https-www-manoramaonline-com-web-stories-career b4fobithqp7un7fqdlmvefht8

എല്ലാ തെറ്റുകളും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും ശിക്ഷാർഹമല്ല.

Image Credit: Shutterstock / Treetree2016

ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നതിലെ അപരിചിതത്വം അബദ്ധങ്ങളിലേക്കു നയിക്കും

Image Credit: Shutterstock / Ihor Bulyhin

ഉത്തരവാദിത്തമേൽപിക്കുന്നവരോടുള്ള ഭയവും പരിപൂർണതയോടുള്ള ഭ്രമവും തെറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കും

Image Credit: Shutterstock / Krakenimages.com

തെറ്റുവരുത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് തനിമയുടെയും പക്വതയുടെയും പാതയിലെത്തുന്നത്

Image Credit: Shutterstock / PAPALAH

ശരി ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അഭിനന്ദനത്തെക്കാൾ തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് ഒരാളെ ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിക്കുന്നത്

Image Credit: Shutterstock / Fizkes

തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴാണ് താങ്ങാകേണ്ടത്, തിരുത്താനുള്ള സമയവും സാഹചര്യവും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം

Image Credit: Shutterstock / Bignai