എൽഡിസി: ഏതു ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 257th11beosefbdua4scdsdl1v-list 1iu5ermnruecp18h99ffstidad

സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ എൽഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലെ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം വന്നു

Image Credit: WESTOCK PRODUCTIONS/Shutterstock

10–ാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് ജനുവരി 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Image Credit: Dean Drobot/iStock

ഒന്നുകിൽ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മത്സരം കുറവുള്ള (ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറവുള്ള) ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Image Credit: Ashish Kumar/iStock

സ്വന്തം സമുദായത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ജില്ല നോക്കി അപേക്ഷിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല.

Image Credit: Antonio Diaz/iStock

അപേക്ഷകർ പിഎസ്‌സി വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന വൺടൈം റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം.

Image Credit: AshTproductions/iStock

നേരത്തേ റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയവരാണെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലിലെ ഫോട്ടോയിലുള്ള തീയതി 10 വർഷം മുൻപുള്ളതല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

Image Credit: triloks/iStocks

മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപിക്കാതെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ നേരിട്ടു തന്നെ അപേക്ഷിക്കാനും അവസാന തീയതിയായ ജനുവരി 3 വരെ നീട്ടിവയ്ക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

Image Credit: Deepak Sethi/iStock
എൽഡിസി: അപേക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

Webstories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article