മേഘ്നയുടെ കുഞ്ഞ് രാജകുമാരൻ

content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 2l7u9jt9btrubopst3pto1q1lh actress-meghana-raj-s-son-raayan 4pmagck8koj76kirp4c4147aeo

മേഘ്നയും മകനും ചീരഞ്ജീവി സർജയുടെ ചിത്രത്തിനരികെ

ജൂനിയർ ചീരു എന്നാണ് ആരാധർ റായനെ വിളിക്കുന്നത്

മേഘ്ന ഗർഭിണിയായിരിക്കെയാണ് ഭർത്താവ് ചീരഞ്ജീവി സർജ മരണമടയുന്നത്

ജൂനിയർ ചീരുവിന്റെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ ആരാധകർക്കേറെ ഇഷ്ടമാണ്