കുട്ടിയുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ

content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children mental-health-tips-for-children 69aghbf48a3dhb6ed675rv5ilv 42qeejbq9a7qv0glspuc730t9d

അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന ഉറപ്പു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമമായി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്

Image Credit: Shutterstock.com

മുതിർന്നവർക്ക് പോലും സ്വതന്ത്രമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറയുക

Image Credit: Shutterstock.com

ആൺകുട്ടിയെന്നോ പെൺകുട്ടിയെന്നോ വ്യതാസമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി തുറന്ന് സംവദിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

ദൈനം ദിന ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ചർച്ചചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും സ്വാതന്ത്രവും അവർക്കു നൽകുക.

Image Credit: Shutterstock.com

അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com