രക്ഷിതാക്കളേ ഈ കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾ തന്നെയാകണം കുട്ടികൾക്ക് മാതൃക

177tqcumtr4ie8e28e9uf25njd ways-to-raise-caring-and-compassionate-child content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 4ukmo5iiq40cctecibc3f1tniq

ഏറ്റവും നല്ലത് ദയയുള്ളവരാക്കി അവരെ വളർത്തുക എന്നതാണ്

Image Credit: Shutterstock.com

മറ്റുള്ളവരോട് ദയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാനാകും

Image Credit: Shutterstock.com

മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ ദയയോടെ പെരുമാറാം എന്ന് അവർക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ

Image Credit: Shutterstock.com

പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നത് മക്കളിൽ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക

Image Credit: Shutterstock.com

മക്കൾ ആരെയെങ്കിലും സഹായിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

എങ്ങനെ ദയയോടെ പെരുമാറം എന്നിവ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com