പുതു തലമുറയിലൂടെ മാലിന്യ പ്രശ്നം എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം?

teaching-waste-management-to-children content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 7po1rpqj1uvv0gkescclhbanv4 5u433p53evidr0h73nrjhkgmmu content-mm-mo-web-stories-children-2023

വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ മതിയായ അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകാം

Image Credit: Shutterstock.com

അവരുടെ ജീവിതശൈലിയെ പുതുക്കുക എന്താണ് പ്രശ്നം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള മാർ​ഗം.

Image Credit: Shutterstock.com

അവരിൽ വളർത്തുന്ന ശീലത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാവും

Image Credit: Shutterstock.com

മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടി അതു തന്നെ പിന്തുടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.