കോവിഡ് വ്യാപനം; കുട്ടികളുടെ ഐക്യു കുറഞ്ഞതായി പഠനം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children qgiolsq579fd616sl4pk9saa0 27hoslba2i60ui83bk31s1q7ij children-born-during-covid-19-pandemic-have-lower-iq-study-says content-mm-mo-web-stories-children-2023

കോവിഡിനെ തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാനാവാതെ വന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമായത്

Image Credit: Istock.com

ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനത്തിന്റെ അഭാവം പ്രകടമായി

Image Credit: Shutterstock.com

ഇതോടെ കുട്ടികളുടെ പഠനവും അറിവും കുറഞ്ഞെു

Image Credit: Shutterstock.com

സമ്മർദം, ഭയം, ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവയും കുട്ടികളെ ബാധിച്ചിരിക്കാം

Image Credit: Shutterstock.com

തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിൽ ഐക്യു ഉയർന്നതായും കണ്ടെത്തി.

Image Credit: Istock.com