നല്ല പേരന്റ് അല്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടോ?

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 55h72nca39ute685ehah7ech7r 1upijtg5kk9dbjqfjotde298p6 content-mm-mo-web-stories-children-2023 steps-to-more-effective-parenting

പേരന്റിങ്ങിൽ തെറ്റു സംഭവിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. അതു തിരുത്തി മുന്നേറുകയാണ് വേണ്ടത്.

Image Credit: Shutterstock.com

തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണു പ്രധാനം

Image Credit: Shutterstock.com

കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

നാളത്തെ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണിത്.

Image Credit: Shutterstock.com