കുട്ടികൾ വേഗത്തിൽ വായിക്കുന്നവരാണോ? തടയണ്ട, അവര്‍ മിടുക്കരാകും

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 6j9f3phnlkp3v532beo156jtuc 7okecsvsirvm8h83g56lgvvkvp reasons-why-speed-reading-is-good-for-brain content-mm-mo-web-stories-children-2023

പഠനവും ഓർമ്മയുമായി പലതരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു.

Image Credit: Shutterstock.com

വേഗത്തിലുള്ള വായന, അഥവാ സ്പീഡ് റീഡിങ്ങിന് നേട്ടങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock.com

പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ മിനിറ്റിൽ 1500 വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ തലച്ചോറിന് ശരിക്കും ശക്തിയുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock.com

സ്പീഡ് റീഡിങ്‌ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് പഠനം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

Image Credit: Shutterstock.com

ഓർമശക്തി കൂടുക, ഏകാഗ്രത ലഭിക്കുക, ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുക തുടങ്ങിയവയും സ്പീഡ് റീഡിങ്ങിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/children.html

Web Stories
Read Article