നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എപ്പോഴും വഴക്കാണോ?

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 2ujm161l3arhpp85drgm5vdl4h impact-of-unchecked-violent-behaviors-in-children 63hn4vpprado76734e4m85lj23 content-mm-mo-web-stories-children-2023

കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് പരസ്പരം വഴക്കിടുന്നതും തല്ലുകൂടുന്നതുമെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്..

Image Credit: Istock.com

എന്നാൽ തുടർച്ചയായി അക്രമാസക്തരാകുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ടാകും.

Image Credit: iStock.com

ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ശാന്തത പാലിക്കുക. കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്

Image Credit: Istock.com

കുട്ടിയെ തടയാൻ ആധികാരിക സ്വരവും ആംഗ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

Image Credit: iStock.com

കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം

Image Credit: Istock.com

കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കണം.

Image Credit: iStock.com
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/children.html

Web Stories
Read Article