14 ലക്ഷം രൂപ ! മാക്സി സ്കൂട്ടറുകളിലെ ജർമൻ സുന്ദരി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 73aj07ns3rg1vl3epso8a8eh8d bmw-c-400gt-test-ride 511tebv5rjvshivu0852g6a89v

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ, വലുപ്പം കൂടിയ, വിലക്കൂടുതലുള്ള സ്കൂട്ടർ

മുന്നിൽ ഹാൻഡിൽ ബാറിനു താഴെയായി അടച്ചുറപ്പുള്ള രണ്ട് ഗ്ലവ് ബോക്സുകളുണ്ട്

ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ

214 കിഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. പക്ഷേ, റൈഡിൽ അതത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല.