ജീപ്പ് സിജെ 7 ഇലക്ട്രിക് ഓഫ്റോഡ് കൺസെപ്റ്റ്

content-mm-mo-web-stories 70rvj7cs4mep923t3q0edia0um content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack ljs29u1sj0issch4pbb0nfv9s jeep-cj-surge-concept-revealed

ക്ലാസിക് ജീപ്പിന്റെ രൂപ ഭംഗി

ജീപ്പ് സിജെ സെർജ് ഇ കൺസെപ്റ്റ് എന്നു വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല

266 എച്ച്പി കരുത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ, 50 kWh ബാറ്ററി

ജീപ്പ് അവഞ്ചർ 4x4, ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ മാഗ്നെറ്റോ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ.