ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്തെ 5 അതികായർ!

content-mm-mo-web-stories 50n2td9ui89k0bmbk605kglmqp 4ts2ktcvn8vi2hqetss6g3b2qo content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack top-five-electric-companies-in-world

ടെസ്‌ല ഐഎൻസി, വിപണി മൂലധനം – 686.5 ബില്യൻ ഡോളർ

പോർഷെ, വിപണി മൂലധനം – 90.6 ബില്യൻ ഡോളർ

ബിവൈഡി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, വിപണി മൂലധനം – 83.9 ബില്യൻ ഡോളർ

ഫോക്സ്‌വാഗൻ എജി, വിപണി മൂലധനം –74.7 ബില്യൻ ഡോളർ

മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എജി, വിപണി മൂലധനം – 6.18 ബില്യൻ ഡോളർ.

Web Stories

Fasttrack
Read More