നാടുവാഴാൻ സിറ്റി ഹൈബ്രിഡ്: മൈലേജ് 27.13 കി.മീ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack 4e99mi2tqp8h0blctoeese5gbc 6p3eiv2c3kfnhqghp8n0vorqpv honda-city-ehev-tes-drive

മികച്ച മൈലേജു ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ ഹോണ്ട സിറ്റി

ഡ്രൈവിങ് ആയാസരഹിതമാക്കാൻ എഡിഎഎസ് ഫീച്ചറുകൾ

യാത്ര സുഖം നൽകുന്ന സീറ്റുകൾ

ഇന്ധനക്ഷമ കൂടിയ ഹൈബ്രിഡിന്റെ വില കുറഞ്ഞ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു

Web Stories

FASTTRACK
Read More