ഹരമാക്കാം ഹൈക്കിങ്

71i13qbjoi50m0sq2akuuui5bs content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 77ma7nhvhvjihcq46ohlqk8rvh content-mm-mo-web-stories-global-manorama hiking-destinations-in-uae

യുഎഇയില്‍ ഹൈക്കിങ്ങിനെത്തുന്നവരിൽ മുൻപന്തിയിൽ മലയാളികളാണ്

Image Credit: Photo Credit: Solovyova / istockphotos.com

തണുപ്പുകാലത്താണ് കൂടുതൽ പേരും മലകയറാനായി എത്തുന്നത്

Image Credit: Photo Credit: Martenot / istockphotos.com

മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് മല മുകളിലേക്കുളള യാത്ര സാഹസികമാണ്

Image Credit: Photo Credit: Stefan Tomic / istockphotos.com

രാജ്യത്ത് ഹൈക്കിങ്ങിനായി നിരവധി സൗഹൃദകൂട്ടായ്മകളുണ്ട്

Image Credit: Photo Credit: Stefan Tomic / istockphotos.com

പരിശീലനം നടത്താൻ ദുബായ് മുഷ്‌രിഫ് പാ‍ർക്കിൽ സൗകര്യമുണ്ട്

Image Credit: Photo Credit: Stefan Solovyova / istockphotos.com
ഹരമാക്കാം ഹൈക്കിങ്

More Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/global-manorama
Read Article