അബുദാബിയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം

4eh40rpo0gp40fnh879u93bcne content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 akshardham-hindu-temple-in-abu-dhabi content-mm-mo-web-stories fo1n9f1r82t1ie563k4lng4to content-mm-mo-web-stories-global-manorama

യുഎഇ നൽകിയ 27 ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് ക്ഷേത്ര നിർമാണം.

Image Credit: instagram.com/@abudhabimandir

2019 ല്‍ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യശില സ്ഥാപിച്ചു

Image Credit: instagram.com/@abudhabimandir

മൂർത്തി പ്രതിഷ്ഠ ഫെബ്രുവരി 14 ന് നടക്കും

Image Credit: instagram.com/@abudhabimandir

ഏഴു മൂർത്തികളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലുളളത്

Image Credit: instagram.com/@abudhabimandir

ഫെബ്രുവരി 18 മുതല്‍ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും

Image Credit: instagram.com/@abudhabimandir
അബുദാബിയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം

More Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/global-manorama
Read Article