സേനയോടു വിടപറഞ്ഞ് എവി

1drfaevt5lep75ng937b1gt6vj content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 4f8pen77qol7gi40ffq2b3l5i soldier-dog-evy-passed-away

അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ശ്വാനപ്പടയിലെ മിടുക്കി.

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook

സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധ

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook

ഇനം: ബെൽജിയൻ മലിന്വ

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook

എട്ടു വർഷത്തിലധികം യുഎസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ സേവനം ചെയ്തശേഷം വിശ്രമജീവിതത്തിലായിരുന്നു.

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook

ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഈ ലോകത്തോടു വിടപറഞ്ഞു.

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook

15.5 വയസായിരുന്നു..

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook

Image Credit: Soldier Dogs/Facebook