'ഭീമന്റെ വഴി'യിലെ ജാക്ക് അഥവാ 'ജോ&ജോ'യിലെ വീരപ്പൻ

content-mm-mo-web-stories 6ju6kn29ek9kignvmutvroeegi 2lc28he37aj61imq0cbdrp0tf0 content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 stray-dogs-in-malayalam-movies-jack

സ്വന്തം പേര് ജാക്ക്. ഭീമന്റെ വഴി, ജോ & ജോ തുടങ്ങിയ മലയാളം സിനിമകളിലെ ശ്വാനതാരം.

Image Credit: TG Sujith

ജാക്കും ലക്സിയും: മലയാള സിനിമയിലെ 'നാടന്മാ'ർ.

Image Credit: TG Sujith

ഇന്ദ്രൻസിനൊപ്പം ജാക്ക്

ഭീമന്റെ വഴി ലൊക്കേഷനിൽ

ഭീമന്റെ വഴി ലൊക്കേഷനിൽ

ജോ&ജോ ടീമിനൊപ്പം

ജാക്കും ലക്സിയും പരിശീലകൻ ഉണ്ണിക്കൊപ്പം.