കൊച്ചിയിലെ മുയൽ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കൊച്ചു റസ്റ്ററന്റ്

content-mm-mo-web-stories 51bn8b4kjvv3hv8i5smraqvuhq content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 special-rabbit-meat-restaurant-at-kochi 73o7qnadipd2rvcrjomhrqn749

200 രൂപ വിലയില്‍ മുയല്‍ ബിരിയാണിയുടെ രുചി ആസ്വദിക്കാം

നഗട്ട്സ്

മുയലിറച്ചി സൂപ്പ്

പോഷകഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള മുയലിറച്ചി അധികമാർക്കും പരിചയമില്ല

മുയലിറച്ചിയിൽ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് തീരെ കുറവ്.