ബോംബെ ഹൗസിലെ ഗോവയും കൂട്ടുകാരും

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree 7dlp4cdbtqnfqtel5dht806qh7 content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2024 dogs-of-bombay-house 6r1dqhfnfs7e60p040pv80kcd7

ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ബോംബെ ഹൗസ് ഏതാനും നായ്ക്കളുടെ കൂടി വാസകേന്ദ്രമാണ്. അവരെ പരിചയപ്പെടാം.

Image Credit: www.tata.com

ഗോവ

Image Credit: www.tata.com

സ്വീറ്റി

Image Credit: www.tata.com

ജൂനിയർ

Image Credit: www.tata.com

സിംബ

Image Credit: www.tata.com

ചോട്ടു

Image Credit: www.tata.com

മുന്നി

Image Credit: www.tata.com

ബുഷി

Image Credit: www.tata.com

ജാക്കൽ

Image Credit: www.tata.com

റാണ

Image Credit: www.tata.com
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html

https://www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html
Read More