പ്രധാനമന്ത്രി മൈസുരുവിൽ യോഗാദിനം ആചരിച്ചു

iah9dp18d51g4i19539137ik7 5lcuph90patmvtfm7nqv8gffcn web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

മൈസുരു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാജ്യാന്തര യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

മൈസുരു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാജ്യാന്തര യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

മൈസുരു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാജ്യാന്തര യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

മൈസുരു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാജ്യാന്തര യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

മൈസുരു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാജ്യാന്തര യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article