സ്വാതന്ത്ര്യദിനം: ചെങ്കോട്ടയിലെ ആഘോഷങ്ങൾ

35elei521ef0r6v22pfkog7c8d 40bulq7jmsm11ijlj2q08q6ona web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽനിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ത്രിവർണ ബലൂണുകൾ അയച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ യുവജനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ യുവജനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ യുവജനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ യുവജനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ യുവജനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ യുവജനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ യുവജനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article