രാജ്പഥ് ഇനി കർത്തവ്യപഥ്; പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

202e4eostdf6vf2gkiuq28c2sd web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 7jse7hbaf8h5821j6uggeu0jbs

കർത്തവ്യപഥ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

കർത്തവ്യപഥ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

കർത്തവ്യപഥ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

കർത്തവ്യപഥ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

കർത്തവ്യപഥ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

കർത്തവ്യപഥ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

കർത്തവ്യപഥ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article