റോഡ് ഷോ അകമ്പടിയായി; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വോട്ട് ചെയ്തു

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories hus56mbajjjo5ajc4hm65rbl6 pm-narendra-modi-casts-his-vote-gujarat-election-2022-second-phase-polling content-mm-mo-web-stories-news-2022 46umkmrdnvbjljlhrjop14dd1u

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നു.

Image Credit: (Twitter/@ANI)

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നു.

Image Credit: (Twitter/@ANI)

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നു.

Image Credit: (Twitter/@ANI)

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നു

Image Credit: (Twitter/@ANI)