ഭക്ഷണം അമിതമാകില്ല

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 5f4onidro2ur0st9mh7l0neb4v content-mm-mo-web-stories-pachakam-2022 es3f4h0j2r8kgtjcpvh574mrc control-food-for-good-health

അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ബൗൾ മെതേഡ്.

Image Credit: Istockphoto / Deepak Sethi

ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും പതിവാക്കുന്നത് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

Image Credit: Istockphoto / AzmanJaka

ഓരോ നേരവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ അമിതവണ്ണം കുറച്ച് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനാകൂ.

Image Credit: Istockphoto / Dolores Preciado

മൂന്ന് തീരെ ചെറിയ ബൗൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിൽ ഓരോ ബൗളിലായി പ്രഭാതഭക്ഷണവും ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്താഴവും വിളമ്പി കഴിക്കുക.

Image Credit: Istockphoto / ZAKmac

കാലറി കൂടിയ ഭക്ഷണമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും കാലറി കുറഞ്ഞ സാലഡ് പോലെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

Image Credit: Istockphoto / Triloks

കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം രണ്ടാമത് വിളമ്പുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഈ രീതി പതിവായി പിന്തുടർന്നാൽ ഭക്ഷണം അമിതമാകുന്നത് തടയാം.

Image Credit: Istockphoto / Artursfoto