നോണ്‍സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ എപ്പോൾ മാറ്റണം? അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 bm6kk9tdf4lc2c5rarkvsis87 47444rbhpn7mihp94ta3hie1bh say-goodbye-to-your-non-stick-pan

എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം വേണ്ട, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ചതാണിത്.

Image Credit: Istock

സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാവൂ

Image Credit: Istock

ചില ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനുകളിൽ സെറാമിക് കോട്ടിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നു

Image Credit: Istock

അമിതമായ ചൂടില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റുന്നവയല്ല നോണ്‍ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങള്‍.

Image Credit: Istock

ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനുകൾ മാറ്റണം.

Image Credit: Istock

സമീപകാലത്തിറങ്ങിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനുകൾ മിക്കവയും ദോഷകരമായ PFOA ഇല്ലാതെ നിർമ്മിച്ചതാണ്

Image Credit: istock