കോട്ടയം – ആലപ്പുഴ ലൈൻ ബോട്ട് യാത്ര

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel 4lv33fhjg4immimp3bp26a50pn 17fq6d0s90btccc2dvveij3h4 content-mm-mo-web-stories-travel-2023 kottayam-alappuzha-kerala-backwaters-boat-ride

കായൽക്കാഴ്ചയും‌‌‌‌‌ ഗ്രാമഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാം

Image Credit: Jimmy Kamballur

കോട്ടയം കോടിമത ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.

രാവിലെ മുതൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഇവിടുണ്ട്

കോട്ടയത്തു നിന്നും 06.45 AM, 11.30 AM, 01.00 PM, 03.30 PM, 05.15 PM സമയങ്ങളിൽ ബോട്ട് പുറപ്പെടും.

എത്ര തവണ പോയാലും മടുക്കാത്തൊരു യാത്ര

കൊടുരാറ് – പള്ളിക്കായൽ – ആർ ബ്ലോക്ക് – പുന്നമട – വഴി ആലപ്പുഴയാണ് റൂട്ട്.

വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഈ യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവമാകും.

Web Stories
Read Article