ബാലി യാത്ര വിശേഷങ്ങളുമായി രസ്ന പവിത്രൻ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 5k6s531gipvepk7h74vm4r9qgl-list 69rb3sd4ugs1pqdbt4gium5cs3

ബാലിയാത്രയുടെ പ്ലാനിങ് തനിച്ചാണ് ചെയ്തത്.

യൂടുബിലും മറ്റും നോക്കി കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചാണ് പോയത്

ആറുദിവസത്തെ യാത്രയായിരുന്നു

ഇനിയും ബാലിയിലേക്കു പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം

ഒരു യാത്രയിൽ ബാലിയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാനാകൂ

ബാലി യാത്ര വിശേഷങ്ങളുമായി രസ്ന പവിത്രൻ

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html

https://www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html
Read Article