കശ്മീർ കോളിങ്...

content-mm-mo-web-stories kerala-to-jammu-and-kashmir-travelogue-part-1 content-mm-mo-web-stories-travel 2lkr9gm8untt75emq5jpu9shut content-mm-mo-web-stories-travel-2023 4h2nai5e6nm0hno9jhlqhopbsg

കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്കും വിമാനമാര്‍ഗമായിരുന്നു യാത്ര

തടി കൊണ്ടുള്ള ചട്ടത്തില്‍ ഇഷ്ടിക അടുക്കിയുള്ള 'ദജ്ജി ദീവാര്‍'

കശ്മീരി വില്ലോ മരം

പെഹല്‍ഗാമിലെ JKTDC ഹട്ട് റിസോര്‍ട്ട്

തടികൊണ്ടുള്ള മേല്‍ത്തട്ടും പാനലിങ്ങും

പെഹല്‍ഗാമിന്‍റെ രാത്രി കാഴ്ച

Web Stories
Read Article