റെൻസി തോമസ്, ഗോമുഖിൽനിന്നു ഗംഗാസാഗർ വരെ സോളോ കയാക്കിങ്

56a8duus1p0m2odl7leqhb7a1a 4tfu2nno7262h5dea6gpc3p7r6 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel rency-thomas-man-on-a-solo-voyage-across-the-ganga-river content-mm-mo-web-stories-travel-2024

ഗംഗാ നദിക്കൊപ്പം 95 ദിവസം ഒറ്റയ്ക്കു സഞ്ചരിച്ച റെൻസി തോമസിന്റെ ഇതിഹാസ യാത്ര

വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ നദിയിലൂടെ വിജയത്തിന്റെ തുഴയെറിഞ്ഞ യാത്ര

അസുഖത്തെ തോൽപിച്ച് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ തോണിയിലേറി വിജയത്തിലേക്കു തുഴയെറിഞ്ഞ സഞ്ചാരി

95 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്

ഗോമുഖിൽനിന്നു ഗംഗാ സാഗറിലേക്കുള്ള യാത്ര ഏകാന്തമായും മോട്ടർ സഹായമില്ലാതെയും

മനക്കരുത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം

Web Stories
Read Article