വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ!

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women 7jn7k5i5dvcsu7000cpdk7h8io content-mm-mo-web-stories-women-2022 love-and-relationship-in-marriage-life 3le7q7bcit69st8sc038kot8uk

പരസ്പരം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം നല്‍കണം

പരസ്പരമുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും തുറന്ന് സംസാരിച്ചു ശീലിക്കുക

ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ പങ്കുവയ്ക്കുക

സങ്കൽപങ്ങളിൽ അല്ല, യാഥാർഥ്യ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക