സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി 50,000 രൂപയുടെ ക്രീം വാങ്ങി: തബു

5pbbv0h67eplvbfi01tpfdujfo content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 5b2o475pk7dgcvsul3nmprvovd tabu-jokes-about-reverse-ageing-youthful-looks

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക ദിനചര്യയൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല

ഇമേജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ അത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും

വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല

മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നിർദേശിച്ച ക്രീം ഞാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു.