സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി 50,000 രൂപയുടെ ക്രീം വാങ്ങി: തബു

5pbbv0h67eplvbfi01tpfdujfo 5b2o475pk7dgcvsul3nmprvovd https-www-manoramaonline-com-web-stories-women-2022 https-www-manoramaonline-com-web-stories-women web-stories

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക ദിനചര്യയൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല

ഇമേജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ അത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും

വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല

മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നിർദേശിച്ച ക്രീം ഞാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/women.html
Read more