എന്ത് ചെയാതാലും ഭർത്താവ് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് മാധുരി ദീക്ഷിത്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 16nc90vqe5nd3pu3ld3m3nbi1e madhuri-dixit-my-husband-support-what-i-do 2b0bagfa2u242lo01qaj5bidnn

സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകണമെന്ന് താരം

സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അരികുവത്കരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല

തുറന്ന ചിന്താഗതിയോടെയായിരിക്കണം സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളെ നിർമിക്കേണ്ടത്

ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തുവായി മാത്രം സ്ത്രീയെ കാണരുത്