കിം കർദാഷിയാന് പ്രതിമാസം 1.6 കോടി ജീവനാംശം കിട്ടും

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 3crke6v86ks8oqp0bfvlk48g8v 99pk5u1lbv8sib8oo134k3d0k kim-kardashian-and-kanye-west-reach-divorce-settlement

കിം കർദാഷിയാനും കാന്യേ വെസ്റ്റും വിവാഹ മോചിതരായി എന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഇരുവരും ഒത്തുതീർപ്പു വ്യവസ്ഥകൾ സമർപ്പിച്ചു

ഇരുവർക്കും നാല് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്

കിം 2014ലാണ് കാന്യേയെ വിവാഹം ചെയ്തത്