തനൂറ ശ്വേത മേനോൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 6gvejpab6dlq51p72afg2vmq6o 43j5gs56unu9ck45rdhip8qs1l successful-life-story-of-thanoora-shwetha-menon

യാത്രകളിലൂടെയാണ് ബിസിനസിന്റെ വിജയതന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചത്.

കുട്ടികളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്

‘സോൾ ആന്റ് സെറ’ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങി

സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് വിജയത്തിന്റെ തുടക്കം

കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ആന്റി വരെ എന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്