കൗമാരത്തിൽ ഐടി കമ്പനി ഉടമയായ ഗീതു ശിവകുമാർ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 it-professional-geethu-shivakumar-s-successful-life-story 6jkc3gjpg79i2s49ej8mam0acj 7qei4e9gv3kq3d07pqtp9emhnm

27–ാംവയസ്സിൽ നിരവധി സംരംഭങ്ങളുമായി ഗീതുവിന്റെ വിജയയാത്ര.

സ്വയം മുന്നേറാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കി

സ്ത്രീയായതിനാൽ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ആദ്യം സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ല

ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് പുതിയ കോഫി ബ്രാൻഡും ആരംഭിച്ചു