മലയാള സിനിമ വേണ്ടവിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് സുചിത്ര

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 she-talks-special-interview-with-actress-suchithra 13mk8k4pf8ch94qmbdhcaraap6 5mnhpiq90en6h0chcr8rlciii6

ഭംഗിയുള്ള നായിക എന്നതിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയത് വിധിയായി വിശ്വസിക്കുന്നു

ബാലചന്ദ്രമേനോൻ ചിത്രത്തിലൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ തലവിധി മാറുമായിരുന്നു

തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്താപമില്ലെന്ന് സുചിത്ര

നമ്പര്‍ 20 മദ്രാസ് മെയിലിനു ശേഷം ഓഫറുകൾ വന്നിരുന്നില്ല

മിമിക്സ് പരേഡ് പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു