കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാലും ഭാര്യാഭർതൃബന്ധം ഊഷ്മളമായി നിലനിർത്താം

31n4baplpitmu1peapa3k5i03k content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 6dh5l9v2sgc8qa3p3ecnrderkb how-to-connect-with-your-partner

പങ്കാളിയെ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാൻ തയാറാകണം.

പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം

കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം

കുഞ്ഞിന്റെ പരിചരണത്തിനായി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടാം.