വിവാഹത്തിനു മുൻപ് അണ്ഡം ശീതീകരിച്ചെന്ന് ഉപാസന കാമിനേനി

5gaopfnqvs2t3jt2bmb11nng2q content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 43va5m350psrcqu9khbtcfntnk upasana-kamineni-ram-charan-freeze-eggs

സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതമാകണമെന്ന് കരുതി.

അണ്ഡം ശീതീകരിക്കുക എന്ന തീരുമാനം നേരത്തെ എടുത്തു

2012ലായിരും രാംചരണും ഉപാസനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം

ബിസിനസ് സംരംഭകയാണ് ഉപാസന കാമിനേനി