തല്ലിയാലെന്താ, നന്നാവാനല്ലേ?05:04
Ayinu

തല്ലിയാലെന്താ, നന്നാവാനല്ലേ?

 

സഹജീവികളെ തല്ലുന്നത് അധികാരപ്രയോഗമാണ്. അത് എന്തു രീതിയിലും ന്യായീകരിക്കാനാകാത്ത കാര്യവുമാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോട് "അയിന്?" എന്നു ചോദിക്കണം. കേൾക്കൂ മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ – 'അയിന്?'... ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പാര്‍വതി.

Beating fellow human beings is an exercise of power. It is in no way justifiable. To those who say it's normal, "Ayinu?" or "So?" should ask. Listen to "Ainu?" by Manorama online... This is Lakshmi Parvathy speaking.