സ്വാതന്ത്യ്രസമരകാലഘട്ടത്തിലെ സാംസ്‌കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ നായകർ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ7:04
Kettukondu Padikkam

സ്വാതന്ത്യ്രസമരകാലഘട്ടത്തിലെ സാംസ്‌കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ നായകർ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

 

ഭാരതത്തിന്റെ  സ്വാതന്ത്യ്രസമരകാലഘട്ടത്തിൽ  രാജ്യത്തിൻറെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവർത്തിച്ച   വ്യക്തികളുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സെബിൻ പയസ്

In the era of India's struggle for independence, individuals and organizations played a significant role in bringing about changes in the social and cultural education progress of the country. This history is presented succinctly by Sebin Pious

For more - Click here