തകർന്ന വീടുകൾക്കു പരിഹാരം കാണാം

∙ വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ പുനർനിർമാണമേഖലയിലെ മുൻപരിചയമുള്ള സർക്കാരിന്റെ അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുക. 

∙ അതതു നാട്ടിലെ വിഭവശേഷി, തകർന്നുപോയ വീടിന്റെ പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ – ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നേപ്പാളിൽ ഭൂകമ്പം തകർത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണു ചെയ്തത്.

∙ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വീടുകൾ മാത്രമേ പുനർനിർമിക്കാവൂ. കുട്ടനാട്, വയനാട്, ഇടുക്കി മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകം വീടുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം.

വെള്ളംകയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലെ വീടിന് ഒരു മാതൃക. (ആദ്യ ചിത്രം); മലയോരങ്ങളിൽ യോജിച്ച വീടിന് ഒരു മാതൃക (രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം)

∙ ചെറിയ വിള്ളലുകളും വീഴ്ചകളുമുള്ള വീടുകളിൽ ഉറപ്പു പരിശോധിച്ച ശേഷം സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താവുന്നവ കേടുപാടു തീർത്ത് നിലനിർത്തണം.

∙ ലൈഫ് മിഷൻ, ആവാസ് യോജന തുടങ്ങി സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ സംയോജിപ്പിച്ചു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഫണ്ട് വലിയ തലവേദനയാവില്ല. 

∙ വിണ്ടുകീറിയതും മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നതുമായ മേഖലയിലെ വീടുകൾ പുനർനിർമിക്കണം. പക്ഷേ, അത് അവിടെത്തന്നെ വേണമോ എന്നതു പുനരാലോചിക്കണം.

∙ പ്രളയം, ഭൂകമ്പം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, തീപിടിത്തം തുടങ്ങി ദുരന്തനിവാരണ നിയമങ്ങൾകൂടി ചേർത്ത് കെട്ടിടനിർമാണചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണം. 

∙ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ്, ജല ഗമന, നിർഗമന മാർഗങ്ങൾ ഇവ പഠിച്ച് വീടുനിർമാണത്തിൽ സഹായിക്കേണ്ടത് ജിയോളജിസ്റ്റുകളാണ്. അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം സാധാരണക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കണം.

(ആർക്കിടെക്ട് ജി. ശങ്കറിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ)