അക്കിത്തം  കാവ്യോത്സവം - ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം09.21
Adieu, Akkitham

അക്കിത്തം കാവ്യോത്സവം - ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം

 

അക്കിത്തത്തിന്റെ കവിതകൾ മനോരമയ്ക്കു വേണ്ടി  പുതുതലമുറക്കവികൾ ചൊല്ലുന്നു.