2022 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഓരോ നാളുകാർക്കും എങ്ങനെ?

{{$ctrl.title}}
{{$ctrl.astrotext}}
Female
Male
SUBMIT

astro icon {{signs.text}}

astro iconഉത്തമം

astro iconമധ്യമം

astro iconഅധമം

{{$ctrl.title}}
{{$ctrl.astrotext}}
SUBMIT

Rashi:{{$ctrl.rashi}}

Star:{{$ctrl.star}}

{{$ctrl.title}}
{{$ctrl.title}}

{{$ctrl.currentDate}}

  • {{item.description}}